Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Nyitólap / Rovataink / Színes / Tartalom
Extrém sportolók írása.

Amikor egy rendezvényen extrém sportolókat látunk, a médiában, vagy egyéb helyeken olyan férfiakat és nõket, akik kimagasló fizikai teljesítményre képesek, eredményüket látván eszünkbe jut-e bármikor, hogy ezek az emberek vajon milyen küzdelmek árán érnek el kimagasló eredményeket? Sikereikért, még a legapróbbért is, milyen áldozatot, nehézségeket vállalnak, hogy elérjék a várva várt eredményt. Azt, amit önmaguk számára kitûztek, célok, apró sikerek, egy-egy jó szereplés versenyeken, szabadidõben.

Engem ez a kíváncsiság hajtott. Szerettem volna tudni, hogyan élnek ezek a sportolók, milyenek a mindennapjaik, mi a motivációjuk, késztetésük, milyen személyiségjegyekkel bírnak és mindez hogyan jelenik meg az írásban, s egyáltalán megjelenik-e, lehet-e találni valami közös jellemzõt.

Amikor ez a téma megfogott, azt gondoltam, hogy egy személy azért kezd el sportolni, mert rengeteg fölösleges energiája van. Tovább gondolva mindezt, valószínûleg hatalmas akaraterõre is szüksége van ezeknek az embereknek, hogy leküzdve fáradtságukat, aktuális hangulati állapotukat, pl. az edzésre koncentráljanak. Kitartsanak a végsõkig, vagy még azon is túl, mikor már mindenki régen abbahagyná. Lemondások sora, az edzések fizikai, lelki nehézségei, küzdelmei, kitartás huzamosabb ideig a konkrét, távoli eredmények reményében, tûrni a fájdalmat, fáradtságot… és még mi minden, amire én, mint laikus nem is gondolok.
A felsorolt tulajdonságok legtöbbje igaz bármilyen sportot ûzõ nõre vagy férfira általában is, de miben különböznek, miben más, egyáltalán más-e egy extrém, outdoor sportoló élete, személyisége?
Erre a kérdésre kerestem a választ, amikor világossá vált számomra, hogy minden egyes sportág az adott, rá jellemzõ pszichológiai attitûddel társul. Vannak természetesen átfedések, de minden sportág egyedi pszichológiai jellemzõket mutat legtöbb esetben.

A következõkben sziklamászók, triatlon és ironman versenyzõk kézírásában vizsgálom meg ezeket az egyrészt általánosságban meglévõ, másrészt specifikusan erre három sportágra jellemzõ pszichológiai jegyeket és keresem meg ezekhez a jegyekhez tartozó grafológiai jellemzõket.

Elõször azon jegyeket tekintem át, amelyek általánosságban minden olyan személyre vonatkoznak, akik bármikor is sportolásba kezdenek, akiknek bármiféle mozgásigénye, sportbeli érdeklõdése van.
Ez a fajta érdeklõdés a kézírásban többek között az alsózónás szárakat nyújtja meg, emeli meg a sorokat. Ugyanakkor az alsó zónában tükrözõdik a természet szeretete, az ösztönvilággal való szorosabb kapcsolat, igény, késztetés ezen a területeken. A sportban jelentkezõ energiatöbbletet, energizáltságot érhetjük tetten a telt alsó hurkokban, erõteljes, határozott nyomatékkal született írásban, alul kitett t áthúzásban és a már említett emelkedõ sorirányban, vagyis a sorok végei nem esnek le.

Mindazoknak, akik eredményesek szeretnének lenni egy adott sportban, vitalitásuk mellett jól szabályozott akaraterejükre is szükségük van, hogy személyiségük minden területét képesek szabályozni, ha a cél érdeke ezt kívánja. Ha a duktor erõs akarattal bír, az írásában a következõ grafológiai jellemzõket találhatjuk: arányosság, ductusban szögesedés, rendezett írás, kötöttség, logikus bekötések, egyenes sorvezetés, hangsúlyos végvonalak, álló írás, arányosság.
Az önfegyelem, azaz a megfelelõ kontroll tehát alapvetõ feltételnek tûnik ahhoz, hogy valaki igazán sikeres legyen vagy bármilyen sporttal kapcsolatos eredményt elérjen. A kontrollfunkciók grafikai megjelenése minden egyes grafológiai jellemzõnél meglévõ állandóságban, stabilitásban mutatkozik meg: egyenes sorok, állandó betûnagyság, a dõlés nem váltakozik, nincsenek betûkihagyások, tévesztések, hibázások, átírások, az aláírás normál távolságban van a szövegtömbtõl.

Ugyanezen grafológiai jellemzõk megléte, azok állandósága utalhat arra is, hogy a külvilág ingerei éppúgy nem befolyásolják teljesítményét, mint érzelmei, s jól tûri az adódó stressz helyzeteket. Aki jól tûri a környezet behatásait, annak az írásában a dõlésszög, sorirány nem változhat, fejlett középzónával rendelkezik, nincsenek hirtelen irányváltásai, írása gördülékeny.
A sportolók teherbírását a hosszú, határozottan kitett törzsvonal, egyenletes betûméret, egyenletes dõlés (kiegyenlített zónák mellett) és a reliefes nyomaték tükrözi; a terhelhetõség pedig a hosszan írt sorokban, hosszú végvonalakban, állandó betûformákban érhetõ tetten normál nyomaték mellett.

Kitartásuk, a monotóniát messzemenõkig tûrõ képességük, hajthatatlanságuk világosan látszik kézírásuk soraiban:
merevebb íráskép, szögek;
árkádos kötésmód
sor- és szótáv egyenletes
nyomaték határozott, normál
egyenes sorirány, egyenletes dõlés és erõs, felfelé irányuló áthúzást találhatunk ilyenkor az írásban.

Sziklamászók személyiségi jegyeihez tartozik a kockázatvállalás, kalandok keresése is. Ha a személy kedveli az izgalmas, kalandos, váratlan helyzeteket, gyorsan kell reagálnia, belekóstol a veszély ízébe, a kézírása normál nyomatékú, normálhoz közeli méretû középzónával ír. Jó tagoltság mellett esetleg különálló kezdõbetûket, egyéni betûalakítást találunk. A kézírás semmi esetre sem lehet iskolás jellegû, túlszabályozott.

A természeti képzõdmények szépségének varázsa is rabul ejti azt személyt, aki egy sziklát szeretne megmászni. Sokan mondják: valahogy a mászófal nem „olyan”, hanem mesterkélt dolog. Hiányzik belõle többek között a természetesség, ami igazán vonzó, önmagával ragadó a termésetes sziklában. Mikor felér a szikla, kõtömb tetejére minden valószínûség szerint nem csak a teljesítménye jut eszébe, hanem az is, hogy megcsodálja, milyen hihetetlenül gazdag a minket körülvevõ világ. Jó érzés tölti el nem csak a teljesítménye miatt, hanem a látvány is lebilincselõ, ritka pillanatok egyike. Szükségszerû, hogy a mászás folyamán könnyen és kiegyensúlyozottan, stabilan tudjon alkalmazkodni a váratlan helyzetekhez. Felelõsen önmagáért és társaiért is. Odafigyelve mások sokszor kimondatlan jelzéseire, sok új barátság szövõdhet és erõsödhet mászás közben. Ugyanakkor sokan másznak egyedül, segítség nélkül is, esetleg a mászás során csatlakoznak másokhoz.
Hiányzó kezdõvonalak, girlandos végvonalak, girlandos vagy vegyes ductus, normál nagybetûk, közepes kötöttség, t áthúzások átlagos magasságban, enyhén hullámos sorvezetés egyenes sortartás mellett és enyhén hullámos jobb margó megléte esetén gondolnunk kell a másokkal való együttmûködés képességére, a kooperativitásra.

A megbízhatóságra, kiegyensúlyozott életvitelre és némi kreativitásra is szüksége van egy sziklamászónak. A kiegyensúlyozottság az írás egésze folyamán a grafológiai jellemzõk állandóságban nyilvánul meg, normál margók; dõlés, betûméretek nem ingadoznak, alapvonal sem hullámzik és a duktor végigírja a sorokat, a nyomaték közepes erõsségû. A kreativitással párosul a gyors helyzetfelismerési képesség is. Ez hosszú, határozott törzsvonalakban, kevés kezdõvonalban és egyenes soralakban látható az írásképekben. Bár az ötletgazdagság segíti a mászót, az alapszabályok pontos betartásával lehet csak eredményt elérni, feljutni a szikla csúcsára. Szabálytudat megjelenésekor a duktor kevéssé tér el a normától, az írásképe merevebb, ütemesebb, kezdõbetûi átlagosak, vagy kisebbek. Ugyanakkor a szabálykövetés esetén középzóna-dominancia tapasztalható az írásában, álló vagy balra dõlés, egyenes sorok, árkádos vagy szöges kötésmód, elsõdlegesen széles grafojellemzõk utalnak arra, hogy az így író személy képes betartani a konvencionális szabályokat.
A sportolóknak a fizikai és a lelki területek pontos, precíz összehangolására is szüksége van. A kézírásban ez a pontos kidolgozottságban rejlik. Ritmusosság, állandósult betûméretek, a saját sztenderd követése és megtartása az írás folyamán, ami mutatja a koncentrációt, hogy képes összpontosítani, feladatra koncentrálni, szabályokat betartani, türelmét és akaratát használva a mindennapok feladatainak végrehajtásában. De persze odafigyelni az apró részletekre, hogy sikeresen végre tudja hajtani az önmaga számára kitûzött célokat.

Varsiné Ildikó


Varsiné Ildikó